SOLVEJSKOLEN
- et specialundervisnings- og dagbehandlingstilbud

Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole, som følger Folkeskoleloven og tilbyder undervisning i fuld fagrække for 0. – 10. klassetrin. Dertil arbejder vi også behandlingsmæssigt ud fra elevernes Handleplan. Konkret betyder det, at eleverne eksempelvis i løbet af sit skoleforløb både bliver undervist i matematik sideløbende med, at eleverne får støtte til at håndtere deres traumer eller diagnoser.  

Solvejskolen er lille, overskuelig og velbemandet med fagligt højt specialiserede lærere og pædagoger. Skolen har plads til 42 elever fordelt i 4 teams. Hvert team deles i 2 mindre grupper og hvert team har 6 medarbejdere tilknyttet.

FORMÅL

Solvejskolens kerneopgave er at skabe optimale læringsrum for behandlingskrævende børn og unge, der giver mulighed for en tilbagevenden til den almene folkeskole, specialskole eller andet uddannelsesforløb.

MÅLGRUPPE

Børn og unge mellem 6 – 16 år, hvis specialiserede behov ikke kan forventes imødekommes i andre skoletilbud. Der er tale om børn og unge præget af omsorgssvigt, traumatisering, forskellige tilknytningsforstyrrelser, div. diagnoser, opvækstmæssige belastninger, manglende skolegang, manglende eller lavt selvværd og selvtillid, koncentrationsmæssige udfordringer samt utrænet affektkontrol.

VISITATION

Henvisning til Solvejskolen forudsætter anbringelse på en af Børne og Unge Center Vejle Fjords døgnafdelinger, i andet anbringelsessted eller er, af de sociale myndigheder henvist til dagbehandlingstilbud.

Børn og unge visiteres til Solvejskolen på baggrund af en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) og en Handleplan udarbejdet ud fra en børnefaglig undersøgelse.

INDHOLD

Ved skoleårets start og når et barn starter midt i skoleåret, er det første fokus for personalet at skabes tillid, tryghed og sikkerhed for det enkelte barn og den lille klasse barnet tilhører. Tillid, tryghed og sikkerhed er forudsætning for at skabe mulighed for læring. Medarbejderne møder barnet anerkendende uanset adfærd. Medarbejderne ser bag om barnets adfærd og gennem nysgerrighed undersøger de barnets følelser, tanker, intention og behov for at skabe tillid og tryghed, samt for at kunne guide på en hensigtsmæssig adfærd.

Undervisning, pædagogik og behandling flyder sammen for at sikre et mere stabilt skoleforløb, der kan styrke barnet i at indgå i et mere fleksibelt læringsmiljø, blive mere læringsparat og komme i en følelsesmæssig, social og kognitiv udvikling. Der arbejdes med barnets kompetencer til at indgå i pro-sociale gruppemiljøer. Det betyder at barnet trænes i at aflæse andre menneskers signaler og invitationer, samt regulere sig selv i forskellige sammenhænge gennem forskellige pædagogiske tiltag.

Der er en stabil og kontinuerlig kontakt til barnets forældre, hvor der kommunikeres om, hvad der både i hjemmet og i skolen, kan have betydning for barnets trivsel. Ligeledes er der en tæt kontakt og opfølgning med den døgnafdeling, hvor barnet bor på. Dette er så alle parter arbejder mod samme mål og kan lære af hinanden. I kommunikationen sættes fokus på dét som barnet mestrer eller er på vej til at mestre.

Forældre kan til tider opleve rådvildhed og modløshed  omkring deres barn og her foregår et tættere samarbejde. Forældre bliver vejledt i måder at forstå og støtte deres barn i en positiv udvikling, således at de udvikler kompetencer, der understøtter den samlede behandlings- og specialundervisningsindsats for barnet.

Læring og behandling foregår i

 • et anerkendende og omsorgsfuldt miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne
 • en forudsigelig og genkendelig hverdag med faste rutiner, der skaber ro, genkendelighed og oplevelse af sikkerhed
 • en individuel og specialtilpasset læring og specialpædagogisk behandlingsindsats / udviklingsplan Handling til forvandling / systemisk perspektiv - cirkulært
 • et forpligtigende fællesskab med andre, hvor der arbejdes målrettet med sociale kompetencer
 • et ressourcefokuseret miljø
 • i små klasser med 6 elever og faste pædagoger og lærere

Skoledagen foregår kl.8.15 – 15.15 mandag – torsdage og til kl.14.00 fredage. Vejle Kommunes ferieplan følges, hvilket betyder, at det samlede tilbud er lukket i alle skoleferier.

Børnene starter dagen med tilbud om morgenmad og de får frokost midt på dagen, samt diverse mellemmåltider.

METODER

Der udarbejdes en individuelt tilrettelagt indsats for hvert barn, der tager afsæt i den viden, der foreligger om det enkelte barn, dets livserfaringer og -situation. Indsatsen indeholder en Læringsplan og en behandlingsplan med tydelige og målbare mål. Barnet inddrages i målsætning af både de faglige og sociale mål. Ligeledes inddrages de i opfølgninger, justeringer og evalueringer.

Indsatsplanen justeres mindst hvert ½ år.

Læringsplanerne i de forskellige fag, har afsæt i hvor det enkelte barns faglige niveau er og bygger videre på det barnet i forvejen mestrer. Dette så barnet oplever succes. Der bygges videre i en tilpasset form, så barnet oplever yderligere succes og derigennem får en oplevelse af at det faktisk KAN lære og motivationen for læring øges.

Der arbejdes ud fra viden om at nervesystemer smitter, og at børn med høj arousal har brug for et roligt voksent nervesystem at læne sig op af og falde til ro ved.

Der arbejdes ud fra den metaliseringsbaserede STORM-model.

 • S – sikkerhed
 • T – traumefokus
 • O – opbygning af evner
 • R – ressourcefokus
 • M - mentalisering

Behandlingen bygger en vifte af metoder, der anvendes i den særlige individuelle indsats tilpasset det enkelte barn:

 • Mentalisering
 • KRAP – Kognitiv / Ressourcefokuseret / Anerkendende Pædagogik
 • De små skridts strategi
 • Fælles tredje
 • Genkendelig og forudsigelig hverdag
 • Jeg-støttende-samtaler

 

På Solvejskolen - Børne og Unge Center Vejle Fjord - ser vi en lærerig skolegang og uddannelse som helt afgørende for børnenes muligheder senere i livet.

Vi har skolefaglige ambitioner på alle børnenes vegne samtidig med, at vi i den pædagogiske tilgang og tilrettelæggelse arbejder med behandlingsmæssige mål. 

Vi har et tæt samarbejde med eksterne aktører som sundhedsplejerske, UU, PPR, VUV mv.

Solvejskolens anti-mobbestrategi

Varighed: efter aftale    

PRIS (2023):

Skoletilbud:          989,-kr/ døgn
Dagbehandling:       252,-kr/ døgn

Kørsel er ikke indeholdt i taksten

Skoleudviklingsplan på Solvejskolen i skoleåret:

Solvejskolens udviklingsplan handler om at beskrive skolens udvalgte fokusområder på baggrund af skoleudviklingssamtalen. De udvalgte områder for skoleåret er drøftet og afdækket med formand for bestyrelsen på BUCVF, forstander samt deltagere fra Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune.

 

Nedenstående fokusområder er udvalgt på baggrund af et kvalitativt og kvantitativt datagrundlag, hvori de forhold, der kalder på en ekstra opmærksomhed med henblik på at øge elevernes læringsbehov, læringsforudsætninger og potentialer i vores dagbehandlingsskoletilbud fremgår.

 

Skoleårets to fokusområder:

I skoleåret vil vi være optaget af at øge vores bevidsthed om elevernes læringsbehov, læringsforudsætninger og potentialer gennem to fokuserede tiltag:

 • Nyt dagbehandlingsgrundlag i undervisningen via ny pædagogisk leder
 • Igangsættelse af en ny læse- og matematikstrategi via skolens læse- og matematikvejledere

Bevæggrunden er, at det er vigtigt for os, at eleverne klarer sig bedst muligt i deres skolegang hos os. Vi bestræber os derfor på, at eleverne på Solvejskolen bliver så dygtige som de kan, og at vi arbejder hen mod at alle bliver klar til videre uddannelse.

Det vi ved er, at alle elever ikke bliver klar til videre uddannelse grundet personlige og sociale parametre. Det kalder på en øget opmærksomhed på netop udviklingen af personlige og sociale kompetencer i skoledagen. For at eleverne kan det, kan vi se, det er afgørende at vores pædagogiske virke og tilgang i skolen er centreret omkring vores dagbehandlingselement i undervisningen, da de elever vi har er pædagogisk behandlingskrævende. Denne del fordrer særlig pædagogisk ledelse og en vedvarende udvikling i pædagogik og metoder.

Samtidig kan vi se, at et øget fokus på læsning og matematik på alle klassetrin er nødvendigt, da mange af de elever der starter hos os, har haft mange skoleskift og oftest en skolegang præget af et stort fravær. For at eleverne oparbejder flere strategier til at tilgå og løse opgaver på tværs af fag i skolen, har vi valgt at udarbejde en læse- og matematikstrategi via vores læse-og matematikvejledere på skolen.

Med afsæt i udvalgte læse- og matematiktest kan vi som skole blive bedre til at finde ud af den enkelte elevs aktuelle færdighedsniveau omkring indskrivningstidspunktet, og på det vidensgrundlag målrette hvad, hvornår og hvordan der specifikt og konkret kan arbejdes med elevens nærmeste udviklingszone i begge fagområder. 

Vores læse- og matematikvejledere udarbejder strategien og på baggrund heraf et årshjul for tiltag, test og indsatser i samarbejde med konsulenterne fra forvaltningen. 

Udarbejdet af Michael Ploug, skoleleder, Solvejskolen - BUCVF