PÆDAGOGIK OG BEHANDLING


Vores pædagogiske metode bygger på et fælles faglige fundament, der bl.a. består af et defineret menneskesyn og værdigrundlag, forskellige pædagogiske og psykologiske teorier, samt viden om specifikke handicap. Det kædes sammen for at få en sammenhængende forståelse af det enkelte barn, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger.

Vi evaluerer og justerer løbende på de pædagogiske handlinger, så de støtter barnets nærmeste udviklingszoner.

Vi ved vores menneskesyn og værdigrundlag er afsmittende i vores måde at være i samspil med andre, og derfor har vi defineret et Fælles Fagligt Fundament, som inkluderer menneskesyn og værdier.

Du kan læse mere om vores Fælles Faglige Fundament ved at følge dette link:

Læs om Fælles Fagligt Fundament


Pædagogisk og psykologiske teorier, som vi er inspireret af:

 • Leontjev og Vigotskij siger at læring sker i sociale samspil i en interaktion mellem individet, kulturen og naturen. Udviklingen betragtes som en dialektisk proces, hvor individet både påvirker og påvirkes.
 • Daniel Sterns udviklingsteori om erfaringsdannelse i samspil med nære omsorgspersoner
 • John Bowlbys tilknytningsteorier
 • Ida Schwarz om personlige og faglige forholdemåder som forudsætning for tilknytning
 • Den systemiske teori
 • Realtions-, anerkende- og kognitiv pædagogik
 • Susan Hart neuropsykologiske teorier
 • Fonnagys teorier om mentaliseringsbaseret udviklingsarbejde
 • Theo Peeters forståelse af gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Alle medarbejdere er uddannet i:

 • Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik. Metoden er implementeret i hverdagens udviklingsarbejdet.
 • ICDP - International Child Development Programme - en certificeret uddannelse i at arbejde relations- og ressourcefokuseret i pædagogisk arbejde.
 • Deltaget i 3 undervisningsdage omkring mentalisering i arbejdet med udsatte børn og unge

RYTMEN I UDVIKLINGSARBEJDET

På baggrund af familierådgivers handleplan udarbejdes en Udviklingsplan for hvert barn, hvor konkrete delmål er udspecificeret, og hvor den pædagogiske metode besluttes i medarbejdergruppen. Der måles på delmålene og de justeres løbende gennem det næste halve år. Den pædagogiske metode evalueres og justeres ligeledes løbende. Dette sker på baggrund af daglige observationer og iagttagelser, der skrives i afdelings elektroniske dagbog.

Efter de første 3 måneder afholdes det lovpligtige opfølgningsmøde og herefter afholdes halvårlige Statusmøder. På møderne evalueres indsatsen og handleplanens udviklingspunkter justeres. Forud for Statusmøderne modtager familierådgiver og forældre en Statusrapport med beskrivelse af indsats og effekt af indsatsen. Rapporten sendes 14 dage før Statusmødet.

Den daglige pædagogiske struktur

Der er genkendelige rammer og en forudsigelig hverdagsstruktur på alle afdelinger, så det enkelte barn får muligheder for at udvikle personlighed og færdigheder i samspil med andre. Barnet får mulighed for at orientere sig i det genkendelige og opleve sig selv som handlende og til en vis grad selvregulerende. Samtidig bliver der lyttet til det enkelte barn - barnet tages alvorligt og der vises forståelse ud fra den enkeltes livsverden.

Barnet har mulighed for indflydelse på eget liv og spejles i følelser og handlinger, for derigennem at få mulighed for at opbygge sin indre kerne. Den daglige struktur skal være til hjælp for, at barnet kan få styr på sine egne handlinger – gennem strukturen sættes barnets forsøg på at mestre egne livsbetingelser i centrum. Indenfor strukturen lader vi børnene bidrage med deres egen social viden, hvormed barnets perspektiv anerkendes. Hermed validerer vi den enkeltes forsøg på at mestre verden.

Det daglige pædagogiske miljø

Hver døgnafdeling indrettes så hjemligt som muligt og der er en rytme og rutiner, som i ligner en families. Hverdagens fælles aktiviteter tydeliggøres gennem ugeplaner i spisestuen. Nogle aktiviteter er faste som eks. rengøring. Andre planlægges ud fra børnenes ideer og andre igen ud fra en professionel vurdering af træning i kompetencer og oplevelser.

Børne og Unge Center Vejle Fjord har en defineret kostpolitik, som danner grundlag for den kost der er på stedet. Gennem undervisning, dialog og praksis arbejder vi på implementering af sunde kostvaner hos børnene og de unge. Vi lægge endvidere stor vægt på fysisk aktivitet flere gange om ugen – og gerne hver dag.

Vil du læse mere om vores kostpolitik, kan du følge dette link:

Læs om Kostpolitikken